• Văng Công Viên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0976 407 480
  • Email:
   vangcongvien@gmail.com
 • Lê Thanh Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01656 63 77 83
  • Email:
   lethanhtoan.thptlka.dongthap@gmail.com
 • Nguyễn Hoàng Thêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919 92 60 89