Thông tin chi tiết:
Dương Hoàng Hảo
Họ và tên Dương Hoàng Hảo
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Email hoanghoa.sph.dhct1998@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách